جواب صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 120

جواب صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 120 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم دبستان

۱- داخل هر جعبه تعدادی مهره به رنگ‌های مختلف است. اگر بدون نگاه کردن به داخل جعبه‌ها یک مهره دربیاوریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ با × مشخّص کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم دبستان


۲- در یک کیسه ۱۰ مهره است. ۶ تا از آن ها قرمز و ۴ تای دیگر سفید است. جملات زیر را در مورد آن‌ها کامل کنید.
جواب تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی دوم دبستاناگر یک مهره از کیسه در آوریم، شانس اینکه قرمز باشد بیشتر است یا سفید؟ چرا؟ 
قرمز. چون تعداد قرمز ها بیشتر است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.