جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی / جواب فصل ۴ فیزیک یازدهم /

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- تعداد حلقه‌های سیملوله‌ای بدون هسته، به طول ۲/۸cm و سطح ۱۰cm۲ چه تعداد باشد تا ضریب القاوری آن ۱H شود؟ جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی ۲- دو سیملولهٔ بدون هسته با سطح مقطع و تعداد دور یکسان را در نظر بگیرید. اگر طول یکی از سیملوله‌ها دو برابر دیگری باشد، ضریب القاوری‌اش چند برابر دیگری است؟ جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۱۲۰ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.