جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 121

جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 121 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم دبستان

۱- یک صفحه‌ی چرخنده مثل شکل زیر رنگ شده است. وقتی صفحه را می‌چرخانیم، پس از مدّتی می‌ایستد. عقربه‌ی آن روی یک رنگ قرار می‌گیرد.جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم دبستان– چند قسمت از کلّ صفحه به رنگ آبی است؟
 ۴ قسمت از ۸ قسمت
– چند قسمت از کلّ صفحه به رنگ سبز است؟
 ۳ قسمت از ۸ قسمت
– اگر عقربه را بچرخانیم، بعد از اینکه از چرخش ایستاد، عقربه به احتمال بیشتر روی کدام رنگ می‌ایستد؟
آبی
– با احتمال کمتر روی کدام رنگ می‌ایستد؟ 
قرمز


۲- یک صفحه‌ی چرخنده مثل شکل بالا با مقوّا و سوزن درست کنید. آن را ۱۰ مرتبه بچرخانید و جدول زیر را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.