جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 122

جواب صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 122 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم دبستان

۱- یک صفحه‌ی چرخنده به‌صورت شکل زیر رنگ شده است.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم دبستان

احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
معلوم نیست. چون تعداد آبی‌ها و سبزها برابر است.

ب) صفحه‌ی چرخنده به‌صورت شکل زیر رنگ شده است. جمله‌ها را کامل کنید. صفحه‌ی چرخنده به‌صورت شکل زیر رنگ شده است

جواب کامل کن صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم دبستان

مانند نمونه کامل کنید.جواب کامل کن صفحه ۱۲۲ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.