جواب صفحه ۱۲۴ و ۱۲۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 124

جواب صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 124 / جواب درس ۷ ریاضی دوم /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم دبستان

چگونه می‌توانیم یک کاغذ را با تا کردن به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنیم؟ مراحل کار را بنویسید.
پاسخ:
اول کاغذ را از وسط به دو نیم تا میکنیم بعد کاغذ را دوباره از وسط تا میکنیم.
حالا نوشته‌ی خود را برای یک نفر بخوانید. او فقط تمام کارهایی را که شما نوشته‌اید، انجام دهد. آیا کاغذ به ۴ قسمت مساوی تقسیم شد؟
پاسخ: بله ۴ قسمت مساوی تقسیم شده است.

جواب تمرین صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم دبستان

۱- با خط‌کش اندازه گیری و جملات را کامل کنید. جواب تمرین صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم دبستان


صفحه ۱۲۵ ریاضی دوم 👇
۳- به اندازه‌ای که در هر جمله نوشته شده، از شکل‌ها رنگ کنید. جواب با رنگ بنفش مشخص شده است.

۳- به اندازه‌ای که در هر جمله نوشته شده، از شکل‌ها رنگ کنید.


۴- در هر جعبه ۶ گوی مثل هم به رنگ‌های مختلف وجود دارد. اگر بدون نگاه کردن به آن یک گوی برداریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ با × مشخّص کنید.

جواب تمرین صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم دبستان


۵- در هر هدف، احتمال خوردن تیر به کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
جواب:
احتمال برخورد در هر دو یکسان است زیرا در هر دو هدف ۸ خانه از ۱۶ خانه آبی است.

جواب تمرین صفحه ۱۲۴ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.