جواب صفحه ۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 13

جواب صفحه ۱۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 13 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۱۳ ریاضی دوم دبستان

ساختمان ۲ طبقه با چند چینه ساخته می‌شود؟ …۸ چینه…
ساختمان ۳ طبقه با چند چینه ساخته می‌شود؟ …۱۲ چینه…
ساختمان ۴ طبقه با چند چینه ساخته می‌شود؟ …۱۶ چینه…
ساختمان ۵ طبقه با چند چینه ساخته می‌شود؟ …۲۰ چینه…

حالا الگوی عددی زیر را کامل کنید.جواب تمرین صفحه 12 ریاضی دوم دبستان

۲- حالا هر طبقه‌ی ساختمان را با ۶ چینه درست کنید. ساختمان‌سازی را تا طبقه‌ی پنجم ادامه دهید و به کمک آن الگوی عددی را کامل کنید.

 ۶ , ۱۲ , ۱۸ , ۲۴ , ۳۰

۳- شمارش چندتا چندتای زیر را کامل کنید.

 ۷ , ۱۴ , ۲۱ , ۲۸ , ۳۵

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی دوم دبستان

۱- شمارش چندتا چندتای زیر را با رسم شکل کامل کنید.

۳ , ۶ , ۹ , ۱۲ , ۱۵

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی دوم دبستان

۲- ۲ عدد بعدی شمارش چند تا چند تا را با رسم چوب خط پیدا کنید.

۸ , ۱۶ , ۲۴ , ۳۲

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی دوم دبستان

۳- با کمک محور رو به عقب بشمارید و شمارش چندتا چندتا را کامل کنید.

۰ , ۳ , ۶ , ۹ , ۱۲جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.