جواب صفحه ۱۳ و ۱۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳ و ۱۴ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳ و ۱۴ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

۱- دور اعدادی که بر ۲ بخش‌پذیرند، خط بکشید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی  ۲- دور اعدادی که بر ۵ بخش‌پذیرند، خط بکشید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

۳- با کارت‌های ۹ ، ۰ ، ۵ عددی سه رقمی بسازید که:

الف) بر ۲ بخش‌پذیر باشد.
جواب: ۵۹۰ – ۹۵۰
ب) بر ۵ بخش‌پذیر باشد.
جواب:  ۹۰۵ – ۹۵۰
پ) بر ۵ بخش‌پذیر باشد ولی بر ۲ بخش‌پذیر نباشد. 
جواب: ۹۰۵
ت) بر ۲ و بر ۵ بخش‌پذیر نباشد. 
جواب: ۵۰۹

۴- جاهای خالی را پرکنید.
بزرگ‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۲، …۹۹۸… است.
کوچک‌ترین عدد سه رقمی بخش‌پذیر بر ۵، …۱۰۰… است.

۵- دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش‌پذیرند خط بکشید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۱۰ بخش‌پذیرند؟
جواب: بله
رقم یکانشان چه عددی است؟
جواب: صفر
آیا می‌توانید عددی مثال بزنید که بر ۱۰ بخش‌پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟
جواب: خیر

۶- چرا اعدادی که بر ۱۰ بخش‌پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟
جواب: چون همه‌ی آنها ترکیبی از یک یا چند بسته‌ ۱۰ تایی ، ۱۰۰ تایی ، ۱۰۰۰ تایی و… است.

جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

۱- اگر شکل‌های زیر نشان دهنده‌ی کلوچه‌های یک کارتن باشند،
در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به سه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟
جواب: یکی

جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به سه قسمت مساوی چطور؟
جواب: یکی جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۳ باقیمانده …۱… است.

در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۳، باقیمانده چند است؟ …۲…  در تقسیم ۲ بسته‌ی ده تایی چطور؟ …۲…


– در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.
جواب: یکی

جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به ۹ قسمت مساوی چطور؟
جواب: یکی باقی می‌ماند.جواب فعالیت صفحه ۱۳ ریاضی ششم ابتدایی

بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۹ باقیمانده …۱… است.

در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟ …۲…
در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟ …۲…
در تقسیم ۳ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟ …۳…
در تقسیم ۳ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟ …۳…

جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم ابتدایی👇

۲- چاپخانه‌ای می‌خواهد ۲۸۲ جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین ۳ نفر کارگر چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می‌ماند؟
جواب: خیر

جواب صفحه 14 ریاضی ششم ابتدایی۲۸۲ یعنی …۲… صدتایی،  …۸… ده‌تایی و ۲ تا …یکی…
با توجّه به شکل، در تقسیم صدتایی‌ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می‌ماند؟ ۲ کتاب
در تقسیم ده‌تایی‌ها چطور؟ …۸… کتاب

همه‌ی کتاب‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده‌اند به غیر از:

جواب صفحه 14 ریاضی ششم ابتدایی

چه ارتباطی بین ۲+۸+۲ و رقم‌های عدد ۲۸۲ وجود دارد؟
جواب:  ۲+۸+۲ همان مجموع رقم‌های ۲۸۲ است.
– آیا می‌توانید روشی ساده برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۲۸۲ بر ۳ پیشنهاد کنید؟

می‌توانیم رقم‌های عدد …۲۸۲… را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر …۳… تقسیم کنیم.
جواب صفحه 14 ریاضی ششم ابتدایی

چون جمع رقم‌های عدد …۲۸۲… بر …۳… بخش‌پذیر است، پس عدد ۲۸۲ نیز بر …۳… بخش‌پذیر است.
آیا در تقسیم کتاب‌ها بین ۳ نفر برای صحافی، کتابی باقی می‌ماند؟
جواب: خیرجواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم ابتدایی
اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب‌ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در ۹ کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می‌ماند؟
با توجّه به فعّالیت ۱، از تقسیم صدتایی‌ها به ۹ قسمت مساوی …۲… و از تقسیم ده‌تایی‌ها به ۹ قسمت مساوی …۸… باقی می‌ماند.جواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم ابتدایی

که اگر …۱۲… را بر ۹ تقسیم کنیم، باقیمانده …۳… می‌شود. پس …۳… کتاب باقی می‌ماند.
آیا از روشی که برای تعیین بخش‌پذیری اعداد بر ۳ گفته شد، برای تعیین بخش‌پذیری بر ۹ نیز می‌توان استفاده کرد؟ بلهجواب صفحه ۱۴ ریاضی ششم ابتدایی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.