جواب صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

۱- به کمک آموزگار قدّ دانش آموزان کلاس را اندازه بگیرید. با توجّه به عددهای نوشته شده برای هر نفر در ستون مربوطه یک مربّع رنگ کنید. برای مثال اگر قدّ دانش آموزی ۱۲۳ سانتی متر بود، شما باید در ستون ۱۲۴ – ۱۲۰ یک مربّع برای او رنگ کنید.
بیشتر دانش آموزان در چه قسمتی قرار گرفته‌اند؟ ۱۳۴-۱۳۰ جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.