جواب صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب تمرین صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

۱- امیر وضعیّت هوای روزهای مختلف ۴ هفته را یادداشت کرده است: ۴ روز آفتابی، ۶ روز ابری، ۸ روز بارانی و بقیّه ی روزها نیمه ابری. چند روز هوا نیمه ابری بوده است؟ نمودار وضعیّت آب و هوا و جدول مربوط به آن را کامل کنید. جواب تمرین صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتداییبه نظر شما ریحانه به چه نوع کتابی بیشتر علاقه دارد؟ چرا؟
کتاب داستان زیرا با توجه به نمودار ستونی ، بیشتر خانه های رنگ شده مربوط به کتاب داستان است.

جواب کامل کن صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

تعداد هر قسمت را با کامل کردن جمله‌ها مشخّص کنید. جواب کامل کن صفحه ۱۳۳ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.