جواب صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

سعید کارهای یک روز تعطیل خود را از ۸ صبح تا ۸ بعدازظهر یادداشت کرد. صبحانه خوردن و جمع‌آوری آن ۱ ساعت طول کشید. سپس ۳ ساعت درس خواند و ۱ ساعت برای ناهار خوردن و جمع‌آوری آن وقت گذاشت. پس از ناهار ۲ ساعت تلویزیون نگاه کرد و ۲ ساعت دیگر درس خواند و ۳ ساعت رفتن و برگشتن از مهمانی طول کشید. کارهای مختلف سعید را روی شکل زیر با رنگ کردن نشان دهید. برای هر ۱ ساعت، یک خانه را رنگ کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

همین اطّلاعات را در نمودار ستونی زیر با رنگ کردن مربّع‌ها نشان دهید. جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ ریاضی دوم ابتدایی

توضیح دهید از روی شکل بهتر متوجّه ترتیب کارهای سعید می‌شوید یا از روی نمودار ستونی؟ چرا؟
جواب:
از روی نمودار ستونی ، چون اطلاعات ما کنار هم هستند و کمترین و بیشترین زمان ها و فعالیت ها را به راحتی میتوانیم از روی نمودار ستونی متوجه شویم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.