جواب صفحه ۱۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 14

جواب صفحه ۱۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 14 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان

یکی از دانش آموزان برای شمارش ۴ تا ۴ تا، مربّع‌ها را با استفاده از مداد رنگی‌های مختلف رنگ کرده و آن‌ها را شمرده است. شما با ادامه دادن رنگ‌ها الگوی شمارش را کامل کنید.جواب فعالیت  صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان

۴ , ۸ , ۱۲ , ۱۶ , ۲۰ , ۲۴ , ۲۸ , ۳۲ , ۳۶ , ۴۰

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان

هرکس برای شمارش روشی دارد. برای مثال یکی از دانش آموزان برای شمارش تعداد خانه‌های شکل زیر، دسته‌های ۵ تایی جدا کرده و تعداد را به دست آورده است.جواب کار در کلاس صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان

او برای دسته‌بندی از رسم خطوط روی خانه استفاده کرده است.
۲۱

حالا شما با روش خود تعداد خانه‌های شکل‌های زیر را بشمارید و کنار آن بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان۵+۵+۵+۵+۳ = ۲۸

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان ۵+۵+۵+۵+۵+۵+۲= ۳۲

جواب خلاق باش صفحه ۱۴ ریاضی دوم دبستان *

با شابلون و رسم ۴ مربّع شکل بسازید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.