جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی / جواب درس ۸ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

۱- صفحه‌ی یک چرخنده به‌صورت زیر درست شده است. آن را ۱۲ بار بچرخانید. هربار پس از ایستادن صفحه، عقربه روی چه رنگی بوده است؟ یک قسمت از شکل زیر را با همان رنگ کامل کنید و در نمودار زیر هم یک خانه برای هر آزمایش رنگ کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

 

 

چه زمانی از شکل و چه موقع از نمودار ستونی استفاده می‌کنید؟
جواب: نمودار دایره ای (شکل) برای یک مقدار از کل استفاده می شود
هر وقت بخواهیم تفاوت بیش ترین مقدار و کم ترین مقدار را به صورت دقیق ببینیم

جواب الگویابی کن صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

الگوهای عدد را ادامه دهید.جواب الگویابی کن صفحه ۱۴۰ ریاضی دوم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.