جواب صفحه ۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 15

جواب صفحه ۱۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 15 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی دوم دبستان

۱- حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید. (از رسم شکل یا چوب خط استفاده کنید.)

جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم دبستان

۲- در شمارش ۸ تا ۸ تا، عدد بعد از ۲۴ را پیدا کنید.

۸ , ۱۶ , ۲۴ , ۳۲

۳- در شمارش ۵ تا ۵ تا، عدد قبل از ۴۰ چند است؟ …۳۵…

۰ , ۵ , ۱۰ , ۱۵ , ۲۰ , ۲۵ , ۳۰ , ۳۵ , ۴۰

۴- تعداد دایره‌ها را بشمارید و بنویسید.جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم دبستان

۵- با توجّه به راهنما، شکل را رنگ کنید.
جواب تمرین صفحه 15 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.