جواب صفحه ۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 16

جواب صفحه ۱۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 16 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

فرهنگ نوشتن صفحه ۱۶ ریاضی دوم دبستان

در این فصل درس‌های مربوط به عدد که در کلاس اوّل یاد گرفته بودم، یادآوری شد.

یادم آمد که: ……
رقم و عدد چیست ، توانستم بسته ۱۰ تایی درست کنم و جمع و تفریق را با سه روش محور ، چوب خط ، شکل میتوان به دست آورد.
خواندن ساعت را مرور کردم و توانستم چند تا چند تا بشمارم و بنویسم.
فهمیدم برای درست کردن عدد با رقم های خهواسته شده میتوانم از جدول ارزش مکانی استفاده کنم.

جواب مرور فصل صفحه ۱۶ ریاضی دوم

۱- با رقم‌های ۷ و ۸ چند عدد ۲ رقمی می‌توان نوشت؟ آن‌ها را بنویسید.

۸۸ – ۸۷ – ۷۷ – ۷۸

۲- با رقم‌های ۶ و ۰ و ۱ هر چند تا عدد ۲ رقمی که می‌توانید، بنویسید.

۶۰ – ۶۱ – ۱۰ – ۱۶ – ۶۶ – ۱۱

۳- حاصل جمع و تفریق را با هر روشی که می‌خواهید، پیدا کنید.

جواب مرور فصل صفحه 16 ریاضی دوم

۴- جمع‌ها را کامل کنید.

۲+۳= …۵…
۱+۴= …۵…
۳+۲= …۵…
۵+۰= …۵…
۴+۱= …۵…
۰+۵= …۵…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.