جواب صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ فصل اول شیمی دهم

جواب صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ فصل اول شیمی دهم

آ) جدول زیر را کامل کنید.

ماده جرم ۱۰۰۰ عدد (𝑔𝑟) جرم ۵۰عدد (𝑔𝑟) جرم ۱ عدد (𝑔𝑟)
کاغذ آ۴ ۴۵۰۰ ۲۲۵ ۴.۵
عدس ۵۶ ۲.۸ ۰.۰۵۶
برنج ۲۲ ۱.۱ ۰.۰۲۲
خاکشیر ۲ ۰.۱ ۰.۰۰۲

ب) به نظر شما جرم یک عدد از کدام ماده را میتوان با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری کرد؟ چرا؟
پاسخ:  کاغذ، چون جرم کاغذ از دقت ترازو بیشتر است.

پ) روشی برای اندازهگیری جرم یک دانه خاکشیر ارائه کنید.
پاسخ:  تعدادی (۵۰ عدد) را شمرده و وزن میکنیم پس از روی آن جرم اعداد را به دست می آوریم.

ت)  آیا جرم هر یک از دانه های برجن موجود در منونه با جرم به دست آمده در ستون چهارم جدول برابر است؟ توضیح دهید.
پاسخ: خیر، چون اندازه و جرم دانه های برنج یکسان نیست.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.