جواب صفحه ۱۷ و ۱۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۷ ریاضی ششم

کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۷ ریاضی ششم

کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه‌ی هر عدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه‌ی مبدأ (صفر) پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید

کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی ششمجهت بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید 

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای علامت‌دار کامل کنید.کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی ششم

۲- اگر تعداد گل‌های زده ی تیم‌ها را با عدد مثبت و تعداد گل‌های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت‌های زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.
۴ گل زده: ۴+
۳ گل خورده: ۳-
۱ گل زده: ۱+
۲ گل خورده: ۲-
بدون گل: ۰ 
۱ گل خورده: ۱-

جواب صفحه ۱۸ ریاضی ششم

۳- با توجّه به شکل، ابتدا قراردادها را کامل کنید. سپس ارتفاع‌های خواسته شده را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

مبدأ: سطح آب
بالاتر از مبدأ:
پایین تر از مبدأ: – 
پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین): ۱۶۰+ 
غوّاص: ۷۰- 
کشتی: ۰ 
پرنده: ۲۰- 
زیردریایی فاتح: ۲۱۰- 
ماهی: ۸- 

۴- نقطه‌های مشخّص شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می‌دهند؟جواب صفحه ۱۸ ریاضی ششمجهت بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید 

۵- در مقایسه‌ی دو عدد، با توجّه به محور اعداد، عددی بزرگ‌‌تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد.

با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.جواب صفحه ۱۸ ریاضی ششم جواب صفحه ۱۸ ریاضی ششم

ر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت …راست… پیش برویم عددها بزرگ تر می شوندو هرچه به سمت …چپ… پیش برویمعددها کوچک تر می شوند. 

۶- جاهای خالی را پر کنید.
هر عدد صحیحِ …مثبت… از هر عدد صحیحِ …منفی… بزرگ‌‌تر است.
همه‌ی عددهای صحیحِ …مثبت… از صفر بزرگ‌‌ترند.
همه‌ی اعداد صحیحِ منفی از صفر …کوچک‌تر… هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.