جواب صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- اگر ساعت ۱۲ ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت‌های مثبت و منفی، هر یک از زمان‌های زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.
۳ ساعت قبل از ظهر: …۳-…
۷ ساعت بعد از ظهر: …۷+…
۱۱ ساعت بعد از ظهر: …۱۱+…
ساعت ۱۲ ظهر: …۰…
۵ ساعت قبل از ظهر: …۵-…
۳ ساعت بعد از ظهر: …۳+…

۲- اگر طبقه‌ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات زیر را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.
از طبقه‌ی همکف شروع کنید. ۲ طبقه پایین بروید. ۴ طبقه بالا بروید. سپس ۲ طبقه بالا، ۲ طبقه پایین و یک طبقه بالا بروید. حالا کدام طبقه هستید؟ ۳+

مسیر حرکت بالا را با عددهای علامت‌دار مانند زیر نشان دهید.جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

۳- ابتدا محلّ تقریبی هر یک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه‌های مشخّص شده نشان می‌دهند، بنویسید.جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششمجهت بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید 

۴- مقایسه کنید و علامت مناسب قرار دهید (< = >).جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

۵- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.-۵۵ , +٨٧ , -١۴٠ , +٢٠ , -١٠٠ ۵- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

۶- با استفاده از محور، هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۹ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.