جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم

جواب صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 19 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم / جواب پرسش صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

به نظر شما چرا خطوط میدان الکتریکی برایند هرگز یکدیگر را قطع نمیکنند؟
پاسخ: فرض می‌کنیم که خطوط میدان در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند، یعنی در آن نقطه دو جهت برای میدان وجود دارد به طوری که اگر بار آزمونی را در آن نقطه قرار دهیم، هم‌زمان در دو جهت شروع به حرکت می‌کند که اگر این امکان پذیر نیست پس خطوط میدان همدیگر را قطع نمی‌کنند.

جواب تمرین صفحه 17 فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم

جواب پرسش صفحه 19 فیزیک یازدهم

بار q – را در نقطه های A ،B و C از میدان الکتریکی غیر یکنواخت شکل روبهرو قرار دهید و جهت نیروی الکتریکی وارد بر این بار منفی را تعیین کنید
پاسخ: نیرویی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی که در هر نقطه مماس بر خطوط میدان الکتریکی است.جواب پرسش صفحه 19 فیزیک یازدهم

 

جواب فعالیت صفحه ۱۹ فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه 19 فیزیک یازدهم

تولید مثل برخی از گل‌ها به زنبورهای عسل وابسته است. گرده‌ها به واسطهٔ میدان الکتریکی، از یک گل به زنبور و از زنبور به گل دیگر منتقل می‌شوند. در این باره تحقیق کنید.
پاسخ: زنبورهای عسل معمولاً در حین پرواز دارای بار مثبت می‌شوند و وقتی به گرده بدون باری بر روی بساک یک گل می‌رسند، میدان الکتریکی آنها باعث القای بار منفی در یک در یک سمت گرده شده و جاذبه‌ی بین بارهای مثبت و منفی سبب کشیده شدن گرده به سمت زنبور می‌شود. گرده‌ها روی مویژه‌های ریز زنبور قرار می‌گیرند. وقتی زنبور در اطراف گل دیگری پرواز می‌کند بارهای منفی را بر روی کلاله‌ی گل القا می‌کند. هرگاه نیروی الکتریکی وارد از طرف کلاله به گرده متصل به زنبور، بزرگتر از نیروی الکتریکی وارد از طرف زنبور بر گرده باشد، گرده به سمت کلاله کشیده و گرده‌افشانی صورت میگیرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.