جواب صفحه ۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی ششم

۱- جدول زیر نشان دهنده‌ی تعداد دوچرخه‌ها و تعداد چرخ‌های مورد نیاز برای تولید آنها در یک کارخانه‌ی دوچرخه سازی است. جدول را کامل کنید و به سؤالات پاسخ دهید.جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم

– برای تولید ۱۰ عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟
بیست عدد زیرا:

$$ ۱۰ × ۲ = ۲۰ $$

 

– ۲۸ عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟
۱۴ تا زیرا
$$ ۱۴ × ۲ = ۲۸ $$

– آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه ۱۹ عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟
خیر زیرا ۱۹ بر ۲ بخش پذیر نیست

چه رابطه‌ای بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها وجود دارد؟ 

$$ ۲ × تعداد \ دو \ چرخه‌ها = تعداد \ چرخ‌ها $$

اگر تعداد دوچرخه‌ها را با 🟪 و تعداد چرخ‌ها را با 🔵 نمایش دهید، رابطه‌ی بالا را چگونه می‌توان نوشت؟

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم

 

۲- با توجّه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی ششم

چندمین شکل با ۲۳ مربّع ساخته می‌شود؟ 
دوازدهمین شکل زیرا :چندمین شکل با ۲۳ مربّع ساخته می‌شود

آیا شکلی با ۲۸ مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟
خیر –زیرا تعداد مربع های هر شکل ، فرد است .

با توجّه به الگوی بالا، رابطه‌ی روبه‌رو را کامل کنید.

رابطه‌ی روبه‌رو

در رابطه‌ی بالا به جای تعداد مربّع‌ها، 🟪 و به جای شماره‌ی شکل،🔵 قرار دهید و رابطه را بنویسید.قرار دهید و رابطه را بنویسید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.