جواب صفحه ۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 20

جواب صفحه ۲۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 20 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی دوم دبستان

الف) با دسته‌های ده تایی که آموزگار به هر گروه می‌دهد، حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

۴۰+۲۰= ۶۰
۸۰−۳۰= ۵۰
۵۰+۲۰= ۷۰
۳۰+۳۰= ۶۰
۷۰−۲۰= ۵۰
۹۰−۶۰= ۳۰

ب) با توجّه به شکل، حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید.جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دوم دبستان

ج) حالا بدون استفاده از دسته‌های ده تایی (به صورت ذهنی) حاصل جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

۴۰+۳۰= ۷۰
۹۰−۴۰= ۵۰
۶۰−۵۰= ۱۰
۷۰+۲۰= ۹۰
۸۰−۵۰= ۳۰
۳۰+۶۰= ۹۰

جواب تقریب بزن صفحه ۲۰ ریاضی دوم دبستان

به محور اعداد زیر نگاه کنید.

جواب تقریب بزن صفحه 20 ریاضی دوم دبستان

گاهی اوقات می‌توانیم محور را فقط با نوشتن دسته‌های ده تایی رسم کنیم.جواب تقریب بزن صفحه 20 ریاضی دوم دبستان

عددهای محور را کامل کنید.جواب تقریب بزن صفحه 20 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.