جواب صفحه ۲۰ و ۲۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۰ و ۲۱ ریاضی ششم

فرهنگ نوشتن صفحه ۲۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۰ و ۲۱ ریاضی ششم

فرهنگ نوشتن صفحه ۲۰ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- توضیح دهید چگونه مضرب‌های یک عدد را به دست می‌آورید. مثال بزنید.
آن عدد را در ۱ ، ۲ ،۳ ، ۴ و … ضرب میکنیم. مضرب های عدد ۴ : ۴ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۶

۲- توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می‌کنید.
دو عدد را  روی محور نمایش میدهیم ، هر کدام که در سمت راست قرار داشت ، آن عدد بزرگتر است

۳- چگونه می‌توان تعیین کرد یک عدد بر ۳ بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید.
عددی بر ۳ بخش پذیر است که رقم های آن را با هم جمع کنیم ، حاصل جمع عدد های آن بر ۳ بخش پذیر باشد. فرهنگ نوشتن صفحه ۲۰ ریاضی ششم

۴- آیا هر عددی که بر ۳ بخش‌پذیر است بر ۹ نیز بخش‌پذیر است؟ چرا؟
خیر چون ممکن است باقیمانده تقسیم آن بر ۹ ، صفر نشود.فرهنگ نوشتن صفحه ۲۰ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

۱- الف) شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه‌ی بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

ب) الگویی رسم کنید که رابطه‌ی بین تعداد شکل‌ها و شماره‌ی شکل‌های آن به صورت زیر باشد.جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

۲- الف) دور اعدادی که بر ۳ بخش‌پذیرند خط بکشید.جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

ب) دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش‌پذیرند خط بکشید.جواب تمرین صفحه ۲۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم

پ) سه عدد کوچک‌تر از ۵۰ بنویسید که بر هیچ یک از اعداد ۳،۲ و ۵ بخش پذیر نباشند.
جواب: ۳۱ – ۲۳ – ۱۱
ت) آیا ۶۷۵ بر ۹ بخش‌پذیر است؟ چرا؟
جواب: بله زیرا مجموع رقم‌هایش یعنی ۱۸ بر ۹ بخش‌پذیر است.

۳- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخّص کنید.
الف) عدد ۱۲۳ بر ۲ بخش‌پذیر است چون جمع رقم‌هایش (۶) بر ۲ بخش‌پذیر است.
❌نادرست عددی بر ۲ بخش‌پذیر است که رقم یکان آن زوج باشد. رقم یکان فرد است پس بر ۲ بخش‌پذیر نیست.
ب) عدد ۷۶ بر ۳ بخش‌پذیر است چون رقم یکانش بر ۳ بخش‌پذیر است.
❌نادرست زیرا عددی بر ۳ بخش‌پذیر است که جمع رقم‌هایش بر ۳ بخش‌پذیر باشد. در اینجا جمع رقم‌ها ۱۳ است و بر ۳ بخش‌پذیر نیست.
پ) کوچک‌ترین عدد ۳ رقمی بخش‌پذیر بر ۹ بدون رقم‌های تکراری، عدد ۱۰۸ است.
✅درست است زیرا هم جمع رقم‌هایش‌ بر ۹ بخش‌پذیر است و کوچک‌ترین است.

۴- جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ را رسم کنید و اعداد بخش‌پذیر بر ۲ ، ۳ ، ۵ و ۹ را با رنگ‌های مختلف مشخّص کنید. چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟
جواب:   همه‌ی آنها چند تا چند تا زیاد می‌شوند.
بعضی خانه‌ها چند بار رنگ می‌شوند؛ یعنی بر چند تا از این اعداد بخش‌پذیرند.
رنگ آمیزی را خودتان انجام دهید.جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم

۵- عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید.
جواب:
۴۹۰۰۰۸۰۷
– به صورت گسترده بنویسید.
جواب:

$$ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+۹,۰۰۰,۰۰۰+۸۰۰+۷  $$

– رقم دهگان هزار این عدد چه رقمی است؟
جواب: ۰
– این عدد به چهل ونه میلیون نزدیک‌تر است یا پنجاه میلیون؟
جواب: چهل و نه میلیون
– اگر آن را در ۱۰۰ ضرب کنید، ارزش مکانی رقم ۹ چه تغییری می‌کند؟
جواب: از یکان میلیون به صدگان میلیون می رسد.جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم

۶- برای عبارت ۶۷۰۳۴۰۰−۹۲۱۰۰۰ مسئله‌ای طرح و آن را حل کنید.
جواب: برداشت برنج در استانهای گیلان و مازندران امسال ۶۷۰۳۴۰۰ کیلوگرم بوده. اگر سهم مصرف این دو استان ۹۲۱۰۰۰ کیلو گرم باشد، چه مقدار برنج به سایر مناطق کشور صادر می شود؟
سمیه نائلی – مشهد

۷- با توجّه به محلّ صفر و جهت‌های مثبت و منفی بر روی هر شکل، درجه‌ای را که هر عقربه نشان می‌دهد با عدد صحیح بنویسید.

جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم

۸- مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.جواب صفحه ۲۱ ریاضی ششم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.