جواب صفحه ۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 21

جواب صفحه ۲۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 21 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی دوم دبستان

۱- مانند نمونه جواب جمع و تفریق‌ها را حساب کنید.جواب کار در کلاس صفحه 21 ریاضی دوم دبستان

۲- تا جایی که می‌توانید شکل زیر را با استفاده از مداد رنگی‌های متفاوت به دسته‌های ده تایی تبدیل کنید. با استفاده از آن، تعداد مربّع‌های کوچک را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 21 ریاضی دوم دبستان

تعداد مربّع‌های کوچک ۶۸ تا است

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی دوم دبستان

۱- مانند نمونه‌ها برای هر شکل یک جمع بنویسید.جواب فعالیت  صفحه 21 ریاضی دوم دبستان

۲- روی محورها جواب جمع یا تفریق را نشان دهید.جواب فعالیت  صفحه 21 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.