جواب صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 21 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم /

جواب تمرین صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه 21 فیزیک یازدهم

روی سطح بادکنکی به جرم ۱۰/۰g بار الکتریکی −۲۰۰nC ایجاد می‌کنیم و آن را در یک میدان الکتریکی قرار می‌دهیم. بزرگی و جهت این میدان الکتریکی را در صورتی که بادکنک معلق بماند، تعیین کنید. از نیروی شناوری وارد به بادکنک چشم پوشی کنید.
پاسخ: نیروی گرانشی از طرف زمین می خواد بادکنک را به سمت پایین بکشد ، پس نیروی میدان الکتریکی باید به سمت بالا باشد ، برای اینکه نیرو به سمت بالا باشد باید میدان الکتریکی به سمت پایین قرار گیرد، (زیرا بار الکتریکی بادکنک منفی است) پس مسئله به شکل مقابل در می آید:جواب تمرین صفحه 21 فیزیک یازدهم

برای معلق ماندن باید بزرگی نیروی میدان الکتریکی با بزرگی نیروی وزن یکسان باشد پس :

یکسان باشد

جواب فعالیت صفحه ۲۱ فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه 21 فیزیک یازدهم

رسوب دهندهٔ الکتروستاتیکی (ESP) دود و غبار را از گازهای زائدی که از دودکش کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بالا می‌آید جدا می‌سازد. رسوب دهنده‌ها انواع مختلفی دارند. در مورد اساس کار این رسوب دهنده‌ها تحقیق کنید. شکل‌های روبه رو تأثیر رسوب دهنده را در کاهش آلودگی هوای ناشی از یک دودکش نشان می‌دهد.
پاسخ: نام اصلی و صحیح فیلتری که در دهانه دودکش کارخانه ها نصب میشود، رسوب دهنده الکتریکی است . رسوب دهنده الکتریکی از توری فلزی نازکی با بار الکتریکی مثبت و دو تیغه فلزی که به زمین متصل هستند و دارای بار الکتریکی منفی هستند، تشکیل شده است.
ذرات دود و گرد و غبار هنگام عبور از میان توری فلزی دارای بار مثبت میشوند . ذره های دود باردار شده، توسط تیغه های دارای بار منفی جذب میشوند (چون بار الکتریکی منفی و مثبت یکدیگر را جذب میکنند) و روی تیغه ها رسوب میکنند و به این ترتیب از هوا جدا میگردند . تیغه ها را هر چند روز یکبار با ضربه زدن به وسیله یک چکش بزرگ و مخصوص که جزء فیلتر است میتکانند تا دوباره آماده به کار شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.