جواب صفحه ۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 22

جواب صفحه ۲۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 22 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۲۲ ریاضی دوم دبستان

۱- حاصل جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم دبستان

۲- جاهای خالی را کامل کنید و سپس مانند نمونه یک تساوی بنویسید.

…۲… دسته‌ی ده تایی به اضافه‌ی ۳ دسته‌ی ده تایی می‌شود …۵… دسته‌ی ده تایی.

۲۰+۳۰=۵۰

…۷… دسته‌ی ده تایی منهای ۴ دسته‌ی ده تایی می‌شود …۳… دسته ی ده تایی.

۷۰−۴۰=۳۰

…۲… دسته‌ی ده تایی به اضافه‌ی …۴… دسته ی ده تایی می‌شود …۶… دسته‌ی ده تایی.

۲۰+۴۰=۶۰

…۸… دسته‌ی ده تایی منهای …۲… دسته‌ی ده تایی می‌شود …۶… دسته‌ی ده تایی.

۸۰−۲۰=۶۰

۳- مانند نمونه با رنگ کردن ۱۰ تا خانه، شکل‌های مختلف بسازید. هر بار از یک مداد رنگی استفاده کنید. چند تا دسته‌‌ی ده تایی درست کردید؟جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم دبستان جواب تمرین صفحه 22 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۲۲ ریاضی دوم دبستان

می‌خواهیم عدد ۳۲ را روی محور اعداد نشان دهیم.جواب کامل کن صفحه 22 ریاضی دوم دبستان

می‌دانیم عدد ۳۲ بعد از عدد ۳۰ است. برای این که محلّ ۳۲ بهتر دیده شود، روی آن قسمت ذرّه‌بین گذاشته شده است. شما عدد ۳۲ را با علامت نشان دهید.

عددهای ۱۷، ۲۵ و ۳۲ را هم روی محور اعداد زیر نشان دهید.جواب کامل کن صفحه 22 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.