جواب صفحه ۲۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 23

جواب صفحه ۲۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 23 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب جمع و تفریق صفحه ۲۳ ریاضی دوم دبستان

۱- با رسم شکل حاصل جمع‌ها و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

جواب جمع و تفریق صفحه 23 ریاضی دوم دبستان

۲- با استفاده از محور جواب جمع‌ها و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

جواب جمع و تفریق صفحه 23 ریاضی دوم دبستان

۳- با رسم چوب خط حاصل جمع‌ها را پیدا کنید.جواب جمع و تفریق صفحه 23 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.