جواب صفحه ۲۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 24

جواب صفحه ۲۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 24 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی دوم دبستان

حاصل جمع و تفریق‌های زیر را از هر روشی که می‌خواهید، به دست آورید. روش خود را با روش دوستانتان مقایسه کنید.جواب کار در کلاس صفحه 24 ریاضی دوم دبستان

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی دوم دبستان

۱- با رنگ کردن مربّع‌ها و یا خط زدن مربّع‌های رنگ شده، حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.جواب فعالیت  صفحه 24 ریاضی دوم دبستان

۲- مانند نمونه جدول‌های جمع و تفریق را کامل کنید. جواب فعالیت  صفحه 24 ریاضی دوم دبستانجواب فعالیت  صفحه 24 ریاضی دوم دبستانجواب فعالیت  صفحه 24 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.