جواب صفحه ۲۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 25

جواب صفحه ۲۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 25

/ جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب کار در کلاس صفحه ۲۵ ریاضی دوم دبستان

جدول‌های جمع و تفریق را کامل کنید. می‌توانید از محور زیر کمک بگیرید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۵ ریاضی دوم دبستان جواب کار در کلاس صفحه ۲۵ ریاضی دوم دبستان

جواب تمرین صفحه ۲۵ ریاضی دوم دبستان

۱- الف) بیشترین عدد یک رقمی و کمترین عدد یک رقمی را بنویسید. 
بیشترین عدد یک رقمی= ۹
کمترین عدد یک رقمی= ۰

ب) جدول‌های زیر را کامل کنید. بیشترین و کمترین حاصل جمع دو عدد یک رقمی را مشخّص کنید. جواب تمرین صفحه ۲۵ ریاضی دوم دبستان

۲- امین ۹ صفحه از یک کتاب را خوانده است. او در این هفته ۸ صفحه‌ی دیگر را خواند. یعنی چند صفحه از کتاب را خوانده است؟
 ۱۷ صفحه خوانده است.

۹+۸=۱۷

۳- ریحانه دیروز ۱۴ تخم مرغ را از قفس مرغ‌ها جمع کرد و آن‌ها را در یخچال گذاشت. مادر او برای درست کردن شام ۶ تخم مرغ را استفاده کرد. چند تخم مرغ باقی مانده است؟ 
۸ تخم مرغ مانده است.

۱۴−۶=۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.