جواب صفحه ۲۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۵ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۲۵ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

ناهید دیروز  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ لیتر و امروز $$ \dfrac{۵}{۶} $$ لیتر شیر نوشیده است. او می‌خواهد بداند در این دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه حلّ او و دوستش را توضیح دهید. هر جا که لازم است راه حل را کامل کنید.
جواب: چون مخرج ها مساوی نیستند باید آنها را مساوی کنیم :
جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

 

الف) ناهید ابتدا کسرهای مساوی  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ و  $$ \dfrac{۵}{۶} $$ را با مخرج‌های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست آورد:جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

ب) مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.
جواب: برای نوشتن کسر های مساوی با یک کسر ،صورت و مخرج را در یک عدد مشترک ضرب یا تقسیم میکنیم.جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

پ) شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ و  $$ \dfrac{۵}{۶} $$ را بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

کسرهای مساوی چگونه به دست آمده‌اند؟
جواب: صورت و مخرج را در یک عدد مشترک ضرب کردیم.جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

در کسرهای بالا دو کسر دیگر با مخرج‌های برابر پیدا کنید که با  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ و  $$ \dfrac{۵}{۶} $$ برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با (الف) و (ب) مقایسه کنید.جواب فعالیت صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتداییجواب: پاسخ ها در هر سه روش برابر هستند. ولی با کوچکترین مخرج مشترک ، حل مساله ساده تر و سریع تر است .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.