صفحه ۲۶ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

صفحه ۲۶ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

جواب صفحه 26 درس اول زبان دهم

صفحه ۲۶ زبان انگلیسی دهم همراه با جواب و معنی

جواب صفحه 26 درس اول زبان دهم

در بخش زیر برای شما عزیزان جواب و معنی صفحه ۲۶ از درس اول زبان انگلیسی دهم را آماده کرده ایم
در این قسمت شما میتوانید به پاسخ های این بخش از جواب درس ۱ زبان انگلیسی دهم دسترسی داشته باشید.

C. Tell your teacher how ‘simple future’ is made.
به معلم خود بگویید زمان آینده ساده چگونه ساخته می‌شود.
D. Read the ‘Reading’ and underline all ‘future verbs’.
متن را بخوانید و زیر تمام فعل‌های آینده ساده خط بکشید .
E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.
پاراگراف زیر را بخوانید و بهترین شکل فعل را انتخاب کنید.جواب صفحه 26 درس اول انگلیسی دهم