جواب صفحه ۲۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 26

جواب صفحه ۲۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 26 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب حل مسئله‌ صفحه ۲۶ ریاضی دوم دبستان

۱- همه‌ی عددهای دو رقمی را بنویسید که رقم‌های یکان آن‌ها ۳ و ۴ و رقم دهگان آن‌ها ۵ و ۷ باشد. می‌توانید مانند نمونه پاسخ را به دست آورید و در سمت چپ، راه حل و نحوه‌ی نوشتن خود را نمایش دهید.

جواب حل مسئله‌ صفحه 26 ریاضی دوم دبستان

۲- حاصل جمع‌های زیر ۶ می‌شود. مانند نمونه جمع‌هایی را بنویسید که حاصل جمع برابر ۶ شود.

جواب حل مسئله‌ صفحه 26 ریاضی دوم دبستان

۳- این جمع‌ها را با یک نظم مشخّص در جدول زیر بنویسید.
جواب: در این سوال جمع ۲ رقم باید ۸ باشد
جواب حل مسئله‌ صفحه 26 ریاضی دوم دبستان

جواب الگویابی کن صفحه ۲۶ ریاضی دوم دبستان

الگوهای عددهای زیر را ادامه دهید.

۷۱ , ۷۲ , ۷۳ , ۷۴ , ۷۵ , ۷۶ , ۷۷ , ۷۸ , ۷۹ , ۸۰ , ۸۱ , ۸۲
۲ , ۴ , ۶ , ۸ , ۱۰ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۸ , ۲۰ , ۲۲ , ۲۴ , ۲۶ , ۲۸
۳ , ۶ , ۹ , ۱۲ , ۱۵ , ۱۸ , ۲۱ , ۲۴ , ۲۷ , ۳۰ , ۳۳ , ۳۶ , ۳۹ , ۴۲

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.