جواب صفحه ۲۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۲۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- ابتدا کوچک‌ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه پیدا کنید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم ابتدایی

با توجّه به فعّالیت قبل کافی است مضرب‌های ۱۸ و ۱۲ را به دست آوریم:

…, ۵۴ , ۳۶ , ۱۸ : مضرب‌های ۱۸
…, ۳۶ , ۲۴ , ۱۲ : مضرب‌های ۱۲

کوچک‌ترین مضرب مشترک ۳۶ است.
یعنی کوچک‌ترین مخرج مشترک ۱۸ و ۱۲ عدد ۳۶ است.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم ابتدایی

۲- حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به دست آورید. اگر لازم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید:جواب کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.