جواب صفحه ۲۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 27

جواب صفحه ۲۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 27 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب الگوسازی کن صفحه ۲۷ ریاضی دوم دبستان

برای رنگ کردن مثلّث از رنگ‌های آبی یا قرمز و برای رنگ کردن مربّع از رنگ‌های قهوه‌ای، سبز و زرد استفاده کنید. به چند روش می‌توانید شکل زیر را رنگ کنید؟
با ۲ روش زیر به ۶ حالت میتوانیم شکل را رنگ کنیم.

رنگ کردن شکل‌ها را به صورت منظّم ادامه دهید.

روش اوّلجواب الگوسازی کن صفحه 27 ریاضی دوم دبستان

روش دومجواب الگوسازی کن صفحه 27 ریاضی دوم دبستان

نظم روش اوّل و دوم چه تفاوتی با هم دارد؟ 
جواب: در روش اول رنگ مربع‌ها ثابت نگه میداریم و مثلث ها را یکی قرمز و یکی آبی رنگ میکنیم ، ولی در روش دوم رنگ مثلث ها را ثبت نگه میداریم و مربع ها را به ترتیب قهوه ای و سبز و زرد میکنم.

جواب کامل کن صفحه ۲۷ ریاضی دوم دبستان

عددهای ساعت زیر را بنویسید و بگویید چه ساعتی را نشان می‌دهد؟ جواب کامل کن صفحه 27 ریاضی دوم دبستان
جواب: ساعت ۹ را نشان میدهد.

در شکل زیر عقربه‌ی بزرگ ساعت حرکت کرده است.جواب کامل کن صفحه 27 ریاضی دوم دبستانروی این قسمت ساعت ذرّه بین گذاشته‌ایم تا معلوم شود این عقربه چقدر جلو رفته است.
هر قسمت کوچک یک دقیقه است.
این عقربه چند دقیقه جلو رفته است؟ جواب کامل کن صفحه 27 ریاضی دوم دبستانجواب: ۶ دقیقه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.