جواب صفحه ۲۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۲۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- حاصل جمع یا تفریق‌های زیر را به دست آورید:

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتداییجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

خط همیار

۲- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ (و از چپ به راست) مرتّب کنید:
جواب: ابتدا کسر های کوچک تر از واحد را مرتب میکنیم سپس اعداد بزرگتر از واحد را مرتب میکنیم.
جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

خط همیار۳- حاصل $$ \dfrac{۹۹}{۱۰۰} + \dfrac{۸}{۵} $$ به کدام یک از عددهای زیر نزدیک‌تر است؟

الف) ۳
ب) ۱۰
پ) ۱/۵ ✅
ت) ۵
ث) ۹/۹

زیرا $$ \dfrac{۹۹}{۱۰۰} $$ به یک نزدیک تر است و $$ \dfrac{۵}{۸} $$ به نیم نزدیک تر است

خط همیار۴- طول یک باغچه‌ی مستطیل شکل  $$ ۲\frac{۱}{۱۰} $$ متر و عرض آن  $$ ۱\frac{۱}{۴} $$متر است. محیط و مساحت این باغچه را به دست آورید.
محیط : جمع یک طول و یک عرض × ۲ $$ ۲ (a+b) $$
مساحت: طول × عرض $$ a×b $$

جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی
خط همیار۵- کدام یک درست و کدام یک نادرست محاسبه شده است؟ هر جا لازم است راه حل را اصلاح کنید.جواب تمرین صفحه ۲۷ ریاضی ششم ابتدایی

 

خط همیار۶- برای جمع رو به رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید:
جواب: برای تهیه یک کیک پرتقالی به $$ \frac{۱}{۱۲} $$ کیلوگرم آرد و برای تهیه کلوچه به $$ \frac{۷}{۱۰} $$ کیلوگرم آدر نیاز داریم. روی هم چه مقدار آرد نیاز داریم؟

$$ \dfrac{۱}{۱۲} + \dfrac{۷}{۱۰} = \dfrac{۵}{۶۰} + \dfrac{۴۲}{۶۰} =\dfrac{۴۷}{۶۰} $$

خط همیار۷- دو نیکوکار هر کدام  $$ \dfrac{۱}{۳} $$  دارایی خود را برای ساختن مدرسه اهدا کردند. آیا به طور قطعی می‌توان گفت مقدار پول اهدا شده توسّط این دو نفر مساوی است؟ مثال بزنید. از رسم شکل هم می‌توانید کمک بگیرید.
جواب: خیر – به شرطی مساوی می شود که دارایی این دو نفر یکسان باشد.

خط همیار۸- دو کسر  $$ \dfrac{۲}{۳} $$ و  $$ \dfrac{۱}{۴} $$  را به سه روش مقایسه کنید:

الف) به کمک محور اعدادرا به سه روش مقایسه کنید

ب) با مخرج مشترک گرفتنرا به سه روش مقایسه کنید

پ) با رسم شکلرا به سه روش مقایسه کنید

خط همیار۹- در جاهای خالی اعدادی بنویسید که رابطه درست باشد.اعدادی بنویسید که رابطه درست

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.