جواب تمرین صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 27 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 27 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۱ فیزیک یازدهم / تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم

در شکل ۱-۲۷ الف) با فرض آنکه بار q+ در ابتدا و انتهای جابه جایی ساکن باشد، آیا کار نیروی دست، مثبت است یا منفی؟
جواب: مثبت، زیرا نیروی دست هم جهت با جابه‌جایی است.

تمرین ۱-۱۱ صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم
ب) آیا بار q+ به نقطه‌ای با پتانسیل بیشتر حرکت کرده است یا به نقطه‌ای با پتانسیل کمتر؟ توضیح دهید.
جواب: به نقطه‌ای با پتانسیل بیشتر حرکت کرده است. زیرا با حرکت در خلاف جهت میدان الکتریکی پتانسیل الکتریکی افزایش می‌یابد. (کار انجام شده توسط نیروی دست به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در بار ذخیره شده است.)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.