جواب صفحه ۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 28

جواب صفحه ۲۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 28 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب جمع و تفریق اعداد دو رقمی صفحه ۲۸ ریاضی دوم

۱- دسته‌های ده تایی و یکی را روی میز قرار دهید. یک دسته‌ی ده تایی و ۴ یکی بردارید و عدد ۱۴ را درست کنید. برای درست کردن عدد ۲۳ چند دسته‌ی ده تایی و چند یکی برمی‌دارید؟
جواب: ۲ دسته ده‌تایی و ۳ دسته یکی
حالا با کنار هم گذاشتن ده تایی‌ها و یکی‌ها حساب کنید این دو عدد روی هم چند می‌شود. 
جواب: ۳۷

۱۴+۲۳=۳۷

به همین ترتیب ۲ عدد دو رقمی دیگر درست کنید و حاصل جمع آن‌ها را به دست آورید. این کار را چند مرتبه تکرار کنید.

۲- با توجّه به شکل‌ها، حاصل جمع‌ها را پیدا کنید.جواب جمع و تفریق اعداد دو رقمی صفحه 28 ریاضی دوم

۳- با خط زدن دسته‌های ده تایی و یکی، حاصل تفریق‌ها را به دست آورید.جواب جمع و تفریق اعداد دو رقمی صفحه 28 ریاضی دوم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.