جواب صفحه ۲۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۲۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۲۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

در جدول زیر حلّ هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. هر جا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

در جدول زیر یک عدد از سطر اوّل و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به طوری که حاصل ضرب آنها برابر ۱ شود. هر جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.
جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتداییجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.