جواب صفحه ۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 29

جواب صفحه ۲۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 29 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۲۹ ریاضی دوم دبستان

۱- مجید جمع ۲۳+۳۴ را به‌صورت ستونی نوشت و جواب جمع را به‌صورت زیر به دست آورد. شما توضیح دهید جواب‌های ۵۴ و ۵۷ چگونه به دست آمده است.جواب فعالیت  صفحه 29 ریاضی دوم دبستان 

جواب: ابتدا ۱۰ تایی‌های عدد دوم را به کل عدد اول اضافه می‌کنیم و عدد ۵۴ به دست می‌آید.
سپس یکی‌ها را به حاصل قبل اضافه می‌کنیم و عدد ۵۷ به دست می‌آید.

۲- مجید تفریق ۲۲−۴۷ را به‌صورت ستونی نوشت و جواب تفریق را به‌صورت زیر به دست آورد. شما توضیح دهید جواب‌های ۲۷ و ۲۵ چگونه به دست آمده است.

جواب فعالیت  صفحه 29 ریاضی دوم دبستان

جواب: ابتدا ۱۰ تایی های عدد دوم را از کل عدد کم می‌کنیم و عدد ۲۷ به دست می‌آید.
سپس یکی‌های عدد دوم را از حاصل قبل کم می‌کنیم و عدد ۲۵ به دست می‌آید.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی دوم دبستان

حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی دوم دبستان

جواب الگویابی کن صفحه ۲۹ ریاضی دوم دبستان

اگر عقربه‌ی بزرگ حرکت کند، در جاهای خالی عدد مناسب را بنویسید.جواب الگویابی کن صفحه 29 ریاضی دوم دبستاناگر عقربه‌ی کوچک حرکت کند، ساعت‌های کامل را بنویسید.جواب الگویابی کن صفحه 29 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.