جواب صفحه ۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- معلّم از دانش آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند. الگوی چند دانش آموز را در زیر می‌بینید. شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.
شکل (۵)جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

تعداد چوب کبریت‌ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است.
علی:جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

ربات در هر بار پرش روی محور، دو واحد به جلو می‌رود.
شکل (۵)جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

تعداد دایره‌ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است.

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
الگوی پیشنهادی: الگویی رسم کنید

 

۲- فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند. شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید.
فاطمه:
شکل (۵)

فاطمه: شکل (۵)

زهرا:
شکل (۵)جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
الگوی پیشنهادی:
جواب کار در کلاس صفحه ۳ ریاضی ششم

 

۳- در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های اعداد زوج و فرد با هم کلاسی‌هایتان بحث و گفت وگو کنید.
شباھت:
– ھم اعداد زوج و ھم اعداد فرد، دو تا دو تا زیاد می‌شوند.
– تعداد اعداد فرد و تعداد اعداد زوج بی شمار است.
تفاوت:
– رقم یکان اعداد زوج، زوج است ولی رقم یکان اعداد فرد، فرد است.
– اعداد زوج را می‌توان دو تا دو تا بسته‌بندی کرد ولی اعداد فرد را نمی‌توان دو تا دو تا دسته‌بندی کرد.
– هیچ عدد مشترکی بین آنها وجود ندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.