جواب صفحه ۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 30

جواب صفحه ۳۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 30 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی دوم دبستان

۱- مانند نمونه جمع و تفریق‌ها را با رسم شکل انجام دهید.جواب تمرین صفحه 30 ریاضی دوم دبستان

۲- مانند نمونه حاصل جمع و تفریق‌ها را با نوشتن راه حل به دست آورید.جواب تمرین صفحه 30 ریاضی دوم دبستان

۳- با کمک محور اعداد جواب جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.جواب تمرین صفحه 30 ریاضی دوم دبستان

جواب تقریب بزن صفحه ۳۰ ریاضی دوم دبستان

عددهای ۲۳ و ۳۷ و ۴۱ و ۵۸ را روی محور اعداد به صورت تقریبی نشان دهید.جواب تقریب بزن صفحه 30 ریاضی دوم دبستان– حالا مشخّص کنید عدد ۲۳ به ۲۰ نزدیک‌تر است یا به ۳۰؟ …۲۰…
– حالا مشخّص کنید عدد ۳۷ به ۳۰ نزدیک‌تر است یا به ۴۰؟ …۴۰…
– حالا مشخّص کنید عدد ۴۱ به ۴۰ نزدیک‌تر است یا به …۵۰… ؟ …۴۰
– حالا مشخّص کنید عدد ۵۸ به …۵۰… نزدیک‌تر است یا به …۶۰… ؟ …۶۰…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.