جواب صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس و تمرین صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۰ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم

جواب فصل دوم ریاضی ششم / ۱- جاهای خالی را با روشی که در فعالیت ٢ آموختید، پر کنید.جواب صفحه ۳۰ ریاضی ششم

۲- در تساوی $$ \dfrac{۱۲}{□} = \dfrac{۴۲}{۳۵} $$  جای خالی را به دو روش پر کنید.

الف) به روش بالا

جواب کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم

ب) ابتدا  $$ \dfrac{۴۲}{۳۵} $$ را ساده کنید. (به ۷ ساده میکنیم)

جواب کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم

 

جواب تمرین صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی ششم ابتدایی

۱- حاصل ضرب زیر را به دست آورید. هر جا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

۲- حاصل هریک از ضرب‌های ردیف اوّل به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک‌تر است؟جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم👇

۳- جدول زیر را کامل کنید.جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

۴- حاصل ضرب $$ \dfrac{۵}{۱۲} × \dfrac{۳}{۴} $$ با حاصل ضرب کدام عبارت‌های زیر برابر است؟جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

۵- الف) ۱/۵ برابر $$ \dfrac{۳}{۴} $$ را پیدا کنید.
جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

ب) نصف  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ را پیدا کنید.جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

۶- در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای ◻ قرار دهیم رابطه درست باشد:
جواب: هر عدد بزرگتر از $$ \frac{۲}{۳} $$ درست است مثلا ۲ و ۳ و ۴ و ….

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۷- چهار کارت با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ داریم. این کارت‌ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل ضرب کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

۸- در مسئله‌ی ۷ اگر به جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

۹- با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها ۳/۴ شود.

جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۱۰- کدام یک از ضرب‌های زیر درست محاسبه شده است؟جواب صفحه ۳۱ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.