جواب صفحه ۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 31

جواب صفحه ۳۱ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 31

/ جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی دوم دبستان

۱- آموزگار امروز هم با دسته‌های ده تایی و یکی به کلاس وارد شد و به هر گروه تعدادی از آن‌ها را داد و گفت جواب جمع ۳۷+۲۴ را پیدا کنید. شما هم دست به کار شوید. حاصل جمع دو عدد را پیدا کنید. ابتدا به ۲۴، دسته‌های ده تایی را اضافه کنید. سپس یکی‌ها را اضافه کنید و حاصل جمع را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم دبستان

به همین ترتیب جواب جمع‌های زیر را به کمک دسته‌های ده تایی و یکی پیدا و جاهای خالی را کامل کنید و کنار هر کدام شکل بکشید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم دبستان

۲- وقتی همه‌ی دانش‌آموزان جمع کردن را یاد گرفتند، آموزگار از آن‌ها خواست حاصل تفریق ۱۷−۳۵۱۷−۳۵ را به دست آورند.
ابتدا از عدد اوّل دسته‌های ده تایی را بردارید.
سپس از عدد باقی مانده یکی‌ها را بردارید.جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم دبستان

به همین ترتیب با وسایلی که در اختیار دارید، جواب تفریق‌های زیر را پیدا و جاهای خالی را کامل کنید و کنار هر کدام شکل بکشید. جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.