جواب صفحه ۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 32

جواب صفحه ۳۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 32 / جواب درس ۲ ریاضی دوم  /

جواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی دوم دبستان

۱- می‌توانید به کمک جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. برای پیدا کردن جواب جمع ۳۲+۲۴ ابتدا ۲۴ را پیدا کنید، ۳ تا ۱۰ تایی به آن اضافه کنید یعنی چند ردیف در جدول پایین می‌روید؟ …۳ ردیف…
حالا به اندازه‌ی ۲ تا یکی رو به جلو حرکت کنید. حاصل جمع چند شد؟ …۵۶…
برای پیدا کردن حاصل تفریق ۴۷−۳۴ ابتدا ۴۷ را پیدا کنید. ۳ ده تایی از آن کم کنید. یعنی چند تا ردیف بالا می‌روید؟ …۳ ردیف…
حالا به اندازه‌ی ۴ تا یکی رو به عقب حرکت کنید. حاصل تفریق چند شد؟ …۱۳…

جواب کار در کلاس صفحه 32 ریاضی دوم دبستان

۲- جواب جمع و تفریق‌ها را مانند نمونه به دست آورید.جواب جمع و تفریق‌ها را مانند نمونه به دست آورید.

جواب کامل کن صفحه ۳۲ ریاضی دوم دبستان

ساعت چند است؟ مانند نمونه بنویسید.

جواب کامل کن صفحه 32 ریاضی دوم دبستان

ساعت شماره ۱ ← ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه است
ساعت شماره ۲ ← ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه است
ساعت شماره ۳ ← ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه است
ساعت شماره ۴ ← ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه است
ساعت شماره ۵ ← ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه است
ساعت شماره ۶ ← ساعت ۷ و ۵۵ دقیقه است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.