جواب صفحه ۳۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- برای هر شکل یک ضرب و یک تقسیم نوشته شده است. با توجّه به شکل جاهای خالی را پر کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی
۲- به کمک رسم شکل حاصل هر تقسیم را به دست آوریدجواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی

برای تقسیم دو کسر با مخرج‌های برابر کافی است صورت‌های آنها را بر یکدیگر …تقسیم… کنیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی

مانند نمونه حاصل هر تقسیم را به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۳۲ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.