جواب صفحه ۳۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- مسئله‌ی زیر را بخوانید و راه‌حل‌های داده شده را کامل کنید و توضیح دهید.جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

الف)  $$ ۴\dfrac{۱}{۲} $$ کیلو گرم پسته را در بسته‌هایی به جرم  $$ \dfrac{۱}{۲} $$ کیلو گرم بسته‌بندی کرده‌ایم.

تعداد بسته‌ها چقدر است؟جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

به کمک شکل تعداد بسته‌ها …۹… است.

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

ب) اگر بخواهیم جرم هر بسته  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ کیلوگرم باشد تعداد بسته‌ها چقدر خواهد بود؟

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتداییجواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

با توجّه به شکل تعداد بسته‌ها …۶… خواهد بود.
۲- در تقسیم‌های زیر مخرج دو کسر متفاوت است. توضیح دهید که چگونه ابتدا مخرج‌ها را برابر کرده‌ایم. راه حل‌ها را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.