جواب صفحه ۳۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۲- ۴ کیلو چای را در بسته‌های  $$ \dfrac{۲}{۵} $$ کیلوگرمی بسته‌بندی کرده‌ایم. تعداد بسته‌ها چند تا است؟جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۳- در جاهای خالی دو کسر بنویسید که حاصل تقسیم آنها  $$ \dfrac{۲}{۳} $$ باشد.جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۴- یک بطری  $$ \dfrac{۹}{۱۰} $$ لیتر دوغ دارد. با این بطری دوغ چند لیوان به گنجایش  $$ \dfrac{۱۵}{۱۰۰} $$ لیتر را می‌توان پر کرد؟

جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۵- روبانی به طول  $$ \dfrac{۸}{۹} $$  متر را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. طول هر قسمت چقدر است؟سه قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم

۶- ۴ لیتر شیر را در بطری‌های نیم لیتری ریخته‌ایم. تعداد بطری‌ها چندتاست؟جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۷- حاصل  $$ \dfrac{۲}{۵} ÷ ۲ $$ را به کمک رسم شکل پیدا کنید.جواب تمرین صفحه ۳۵ ریاضی ششم ابتدایی

۸- برای تقسیم روبه رو یک مسئله طرح و آن را حل کنید.
جواب: نصف نان را بین ۵ نفر تقسیم کردیم . به هر نفر چه کسری از نان می رسد ؟

۹- به جای ◻ سه عدد بنویسید به طوری که رابطه‌ی  $$ \dfrac{۵}{۲} ÷ □ > ۱ $$ درست باشد.
جواب:هر عدد یا کسری کمتر از $$ \dfrac{۵}{۲} $$ را میتوانیم در جای خالی قرار دهیم
مثلا $$ \dfrac{۱}{۴} $$ و ۱ و ۲

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.