جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. در مورد روش‌های مختلف آن در کلاس گفت وگو کنید.جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتداییمراحل زیر یکی از روش‌های حلّ این مسئله را نشان می‌دهد.

الف) بزرگ‌ترین عدد کدام است؟ 
جواب: ۵

ب) چه اعدادی از ۲ بیشتر هستند؟
پ) چه اعدادی از ۱ بیشتر و از ۲ کمترند؟
ت) اعداد کمتر از ۱ کدام‌اند؟
جواب هر سه قسمت:جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتداییبرای مقایسه ی این سه عدد مخرج‌های آنها را برابر کنید. این سه عدد را روی محور هم نشان دهید.

جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

 

ث) اکنون با پرکردن جاهای خالی همه‌ی این ۱۰ عدد را مرتّب کنید.

جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

ج)عددهای بالا را روی محور نشان داده‌ایم. چهار عدد نوشته شده است. بقیه را شما بنویسید.

جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

آیا شما می‌توانید فعّالیت بالا را به روش دیگری انجام دهید؟
جواب: با برابر کردن همه مخرج ها و مقایسه صورت ها

جواب کار در کلاس صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.  جواب صفحه ۳۷ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.