جواب صفحه ۳۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ باقیمانده‌ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ۱۲۰۰ تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.
با توجّه به شکل کافی است که حاصل ضرب  ۱۲۰۰ × …۸… را پیدا کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

آیا روش دیگری برای حلّ مسئله ی بالا می‌دانید؟

جواب کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

۱- کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید. جواب:
$$ \dfrac{۱}{۱۲} $$

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

۲-  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ دانش آموزان یک کلاس در مسابقات دهه‌ی فجر شرکت کردند.  $$ \dfrac{۱}{۳} $$ این تعداد در مسابقه‌ی عکّاسی راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه‌ی عکّاسی شرکت کردند ۸ نفر باشد این کلاس چند دانش آموز دارد؟ 
جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.