جواب صفحه ۳۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۳۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۳۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- کدام یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتّب شده‌اند؟

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۲- کدام محاسبه درست انجام شده است؟

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۳- یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشخّص کنید.

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۴- حاصل $$ \dfrac{۱}{۳} +\dfrac{۱}{۴} -\dfrac{۱}{۱۲} $$ را به کمک یکی از روش‌های زیر به دست آورید.

توجه همانطور که سوال گفته فقط یکی از روش های زیر را بنویسید.

الف) با مخرج مشترک گرفتن

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

ب) به کمک محورجواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی
پ) با رسم شکل

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۵- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

اصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

۶- کیکی به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم و قسمت‌های زیر از آن مصرف شد:
آیا از کیک چیزی باقی مانده است؟ 
جواب: خیر زیرا یک واحد کامل مصرف شده است.

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۷- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۸- آیا امکان دارد که  $$ \dfrac{۱}{۳} $$ پول شما از نصف پول دوستتان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.
جواب: بله،  به شرطی که کل پول ما حدودا بیش از ۲ برابر کل پول دوست ما باشد. برای محاسبه‌ی کسری از یک عدد ، آن را در هم ضرب میکنیم.جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی ششم ابتدایی

۹- برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.
$$ \dfrac{۱}{۴} $$ از زمین یک کشاورز که برابر با ۵ هکتار است ، به کشت هندوانه اختصاص یافت؛ چند هکتار از کل زمین هنوز به زیر کشت نرفته است؟
$$ ۳ × ۵ = ۱۵ $$
صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.