جواب صفحه ۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- در شکل زیر مسیر انتخاب شده توسّط دو دانش آموز را مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

الف) پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ‌های داخل تونل‌ها را با هم جمع کنید.

آیا هم کلاسی دارید که یک مسیر از «تونل‌های زوج و فرد» را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ‌هایش زوج باشد؟
جواب: خیر
در چه صورتی مجموع توپ‌های مسیر انتخاب شده، زوج و در چه صورتی فرد است؟
جواب: اگر ھر دو تونل زوج یا ھر دو تونل فرد باشند، عدد حاصل زوج است ولی اگر یک تونل فرد و یک تونل زوج باشد، مجموع اعداد فرد است.

ب) جملات زیر را کامل کنید.
حاصل جمع دو عدد زوج، عددی …زوج… است.
حاصل جمع دو عدد فرد، عددی …زوج… است.
حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و دیگری فرد است، …فرد… است.

پ) با توجّه به شکل بالا، به کمک معلّم و هم کلاسی‌هایتان بازی جدیدی طرّاحی کنید و در کلاس انجام دهید.

۲- الگوی زیر از چوب کبریت‌ها تشکیل شده است. جاهای خالی را پر کنید. جواب فعالیت صفحه ۴ ریاضی ششم

ادامه جواب صفحه ۵ ریاضی ششم 👇

با توجّه به الگوی صفحه‌ی قبل جاهای خالی را پر کنید.

به الگوی صفحه‌ی قبل جاهای خالی را پر کنید.

آیا تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل‌ها با یکدیگر متناسب‌اند؟ چرا؟
جواب: بله زیرا در هر شکل، تعداد چوب کبریت‌ها ۳ برابر شماره‌ی شکل است.مضرب‌های عدد ۳ – توضیح دهید که مضرب‌های عدد ۳ چگونه به دست می‌آیند. 
جواب: عدد ۳ را به ترتیب در اعداد طبیعی یعنی ۴ ،۳ ،۲ ،۱ و …. ضرب می‌کنیم.

– چند مضرب دیگر ۳ را بنویسید.
جواب: ۳۰ – ۲۷ – ۲۱ – ۱۵

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.