جواب صفحه ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

جواب صفحه ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

جواب فصل دوم ریاضی ششم /

۱- چگونه معکوس یک کسر را به دست می‌آوریم؟
جای صورت و مخرج کسر را با هم عوض می‌کنیم.

۲- آیا معکوس یک کسر همیشه از خود آن کسر کوچک‌تر است؟ توضیح دهید. 
خیر ، درباره کسر های کوچکتر از واحد اینطور نیست

۳- آیا حاصل تقسیم‌های روبه رو برابر است؟ چرا؟ 
خیر ، در تقسیم خاصیت جابجایی وجود ندارد.جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۴- با رسم شکل توضیح دهید که چگونه حاصل  $$ \dfrac{۱}{۳} × \dfrac{۳}{۵} $$ برابر  $$ \dfrac{۱}{۵} $$ است.
جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی۵- در جای خالی چه تعداد کسر می‌توان نوشت تا رابطه‌ی زیر درست باشد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
بی‌شمار، زیرا هر کسر برابر با ۵ قابل قبول است.

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

 

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۱- هریک از نوارهای کاغذی زیر، به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است.
کسری را که هر نوار نشان می‌دهد، مانند نمونه بنویسید و با توجّه به آن جاهای خالی را پر کنید.

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتداییجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

با توجّه به شکل بالا، بین دو کسر علامت مناسب بگذارید. (< = >)جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۲- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و تا حدّ امکان ساده کنید.جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۳- در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۴- مریم برای  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ اوقات فراغت خود را به مطالعه گذراند. او این وقت را به طور مساوی برای مطالعه‌ی ۶ کتاب استفاده کرد. مریم برای هر کتاب چه کسری از اوقات فراغت خود را صرف کرده است؟جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۵- محیط مثلّث و محیط مستطیل را در شکل روبه رو به دست آورید. محیط شکل چقدر است؟ مساحت مستطیل را هم به دست آورید.جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۶- سه کسر بین ۱ و ۲ را بنویسید که از ۱/۲ بزرگ‌تر باشند.جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۷- مسئله‌ی زیر را به دلخواه خود کامل و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دانش آموزان دیگر مقایسه کنید:
«امید  $$ \dfrac{۱}{۵} $$ عیدی خود را برای کمک به نیازمندان هدیه کرد و …»
جواب» $$ \dfrac{۱}{۵} $$ عیدی را کتاب خرید ، چه کسری برای او باقی مانده است؟
جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۸- مجموع کسرهای سطرها، ستون‌ها و قطرهای مربع رو به رو  $$ \dfrac{۱}{۲} $$ است. سه تا از کسرها داده شده‌اند. بقیه را پیدا کنید.جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۹- با تقسیم هر شکل به قسمت‌های مساوی، کسر مورد نظر را نشان دهید.

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۱۰- فاصله‌ی دو شهر «آ» و «ب»، ۱۲۰ کیلومتر است. اتومبیلی،  $$ \dfrac{۲}{۳} $$ فاصله‌ی «آ» تا «ب» را پیمود و توقّف کرد. اتومبیل دیگری نصف فاصله‌ی «ب» تا «آ» را پیمود و توقّف کرد. فاصله‌ی دو اتومبیل از هم در این حالت چقدر است؟

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

۱۱- اگر شکل روبه رو  $$ \dfrac{۳}{۴} $$ را نشان دهد، واحد را رسم کنید.

جواب تمرین صفحه ۴۰ ریاضی ششم ابتدایی

معمّا و سرگرمی صفحه ۴۲ ریاضی ششم

یک مخزن آب ۱۷۱ لیتر گنجایش دارد. این مقدار آب را در سه مخزن «آ»، «ب» و «ج» ریخته‌ایم. حجم مخزن «آ»،  $$ \dfrac{۱}{۳} $$ مخزن «ب» و حجم مخزن «ج»،  $$ \dfrac{۱}{۴} $$ مخزن «ب» است. حجم هر مخزن چند لیتر است؟معمّا و سرگرمی صفحه 42 ریاضی ششم

جهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.